“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86
EnglishTurkish
EnglishTurkish

Üyelik

Üyelerimiz

Geri Dön

Üyelik

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 9. maddesi gereğince zorunludur. İlgili madde şöyledir:

MADDE 9. – Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul olduklara ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.”

Odamıza diğer işlemleri tamamlayarak kayıt için başvuran tacir niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler 76 adet meslek grubundan birisi altına kaydolunur.

Türk Ticaret Kanunun 42. maddesi gereği;
Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Merkezi Türkiye`de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret Sicili Tüzüğünün 13. Maddesi gereği; Hakiki ve hükmü şahıs olan her tacir, bir ticaret unvanını seçmeye ve kullanmaya, işletmesini ve unvanını ticaret siciline tescil ettirmeye mecburdur.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar ile Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 9. maddesi gereği;

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Kırşehir  Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.

 • İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve sınai bir çok konuda bilgi alabilme,

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

 • Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi,

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

 • Fuarlarda Odamız standları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,

 • Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkanlarını çeşitlendirme,

 • Uluslararası karayolu ile yük taşıması yapan nakliye firmalarının TIR karnesi işlemlerinin yürütülmesi,

 • Uluslararası geçiş belgelerinin temini ve dağıtımı,

 • ATA sözleşmesine uygun olarak ATA karnesinin düzenlenmesi ve onaylanması,

 • Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

 • İhracatta kullanılan belgelerden menşe şehadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,

 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,

 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

 • Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,

 • İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,

 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tesbiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,

 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

 • Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

 • Konularında uzman yerli ve yabancı eğitmenlerin görev aldığı toplantı ve seminerler düzenleme, programlarından faydalanma, diğer illere düzenlenen bu tür faaliyetleri ilgili üyelere duyurma ve katılımı teşvik etme,

 • Ücretsiz olarak üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,

ŞİRKET/ŞAHIS İŞLETMESİ NASIL KURULUR?

Gerçek kişi şahıs işletmesi olarak Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt olabilmek için 1. sınıf deftere tabi olunması gereklidir. Bu şarta tabi olup kayıt yaptırabilmek için kişilerin aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapmaları gereklidir. Tescil öncesinde gerçek kişi şahıs işletmesi olarak MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Tescilde istenilen evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Mükellefiyet belgesi (ıslak imzalı)

 • Sınıf defter tasdik fotokopileri

 • Nüfus cüzdan fotokopisi ( 2 fotokopi ) ve ikametgâh ( 1 asıl 1 fotokopi, Kırşehir dışında ikamet edenlerden )

 • 2 adet fotoğraf

 • Vergi levhası fotokopisi ( 2 adet )

 • Kayıt talep formu

 • Taahhütname

 • Tescil talepnamesi (örneği ticaret sicil tarafından verilir. 1 asıl 1 fotokopi)

 • Harç ve ilan ücretlerinin dekont asılları

ANONİM/LİMİTED ŞİRKET NASIL KURULUR?

Ticaret sicil müdürlüğünden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılır. Ticaret sicilin onayından sonra Mersis talep numarasıyla noterden ana sözleşme ve tescil talepnamesi çıkartılır. Bankaya şirket sermayesinin %25 bloke edilir ve aşağıdaki evraklarla birlikte ticaret sicil müdürlüğüne müracaat edilir.

 • Kayıt talep formu

 • Taahhütname

 • Ana sözleşme (5 asıl, 2 fotokopi)

 • Şirket unvanı altında Tescil Talepnamesi (2 asıl 1 fotokopi)

 • Şirket kuruluş dilekçesi bildirim formu (Mersis’te hazırlanmış 3 asıl)

 • Kurucular beyanı (3 asıl)

 • Kimlik fotokopisi (4 adet), ikametgâh (2 asıl 2 fotokopi, Kırşehir dışında ikamet edenlerden)

 • 2 adet fotoğraf

 • Kira kontratı ya da tapu fotokopisi ( 4 fotokopi )

 • Banka bloke dekontunun aslı ve banka bloke üst yazısı

 • İlan ve rekabet kurumu ücreti dekont asılları

 • Şirket ortak ve yetkililerine ait SGK işe giriş bildirgeleri (1 asıl 1 fotokopi)

 • SGK taahhütnamesi (1 asıl 1 fotokopi)

Mersis hakkında

https://mersis.gtb.gov.tr/  

Tescil öncesinde MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden başvuru yapılmalıdır.

https://mersis.gtb.gov.tr/

Başvurunuzu yaptıktan sonra Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odamıza gerekli belgeler ile geldiğiniz takdirde üyelik işleminiz ivedilikle gerçekleştirilecektir.

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI Üyelerinin Oda Üyelikleri ile ilgili yükümlülükleri şunlardır:

• Aidat Ödeme Yükümlülüğü

Odamıza kayıtlı üyelerimizin odamıza ödemekle yükümlü oldukları ödemeler;

Kayıt Ücreti : Üyenin Odaya Kaydı sırasında ödemekle yükümlü olduğu ücrete denir. Kayıt Ücreti her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Yıllık Aidat : Üyenin Her Yıl kayıt olduğu derecesine göre ödemekle yükümlü olduğu aidattır. Yıllık Aidat ta her yıl Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlara uymak şartı ile Oda Yönetim Kurulu Tarafından belirlenerek Oda Meclisinin kararı ile yürürlüğe girmektedir.

Munzam Aidat : Üyelerimizin bir önceki yıla ait ticari ve kurumlar kazancı üzerinden binde sekizi oranında tahsil olunan bir aidattır. Tavan Sınırı Yıllık aidat tavan sınırının 10 katından fazla olamaz.(Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.)

• Durum Değişikliklerini Bildirme Mükellefiyeti

5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca “Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Ticaret siciline tescili zorunlu olup da yasal şekil ve sürede tescil ettirilmemiş olan bir hususu haber alan ilgili oda, bu yasal zorunluluğu yerine getirmeyenlerin durumlarını gerekli sicil değişikliklerinin yapılması için ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna bildirir. Ticaret Sicil Memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.”

• Kayıtların Askıya Alınması:

Yine Anılan maddede devamla ”İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın ocak ayı içinde yerine getirilmesinden oda yönetim kurulu sorumludur. Yukarıdaki fıkrada anılan oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu odaya müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, oda yönetim kurulunun teklifi ve meclis kararıyla ticaret sicil kaydının re’sen silinmesi için ticaret sicil memurluğuna ihbarda bulunulur. İhbarı takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kaydı silinmiş sayılır. Bu süre içerisinde durumunu bildiren üyelerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bu durumda olanlar tüm aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine tekrar kaydedilemezler.” denilmektedir. Bu nedenle üyelerimizin adres, ana sözleşme, yapı, ortaklar, vb konularda meydana gelen değişiklikleri Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Özellikle adres ve telefon değişikliklerinin bildirilmemesi durumunda Üyelerimize ulaşmamızda sorunlar yaşanmaktadır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86