“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86

KVKK

KVKK

Geri Dön

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ 

Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

 MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu (“5174 sayılı Kanun”) kapsamında üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı Kanun’da sayılan hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres…………. :Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No: KIRŞEHİR /TÜRİYE  

Telefon……….. : 0386 213 11 86

E-posta…………: bilgi@kırşehirtso.org.tr

İnternet Sitesi…..: https://kirsehirtso.org.tr/ 

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

KTSO; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; KTSO tarafından, başta 5174 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde KTSO ve KTSO ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve KTSO faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

Devamı

Kişisel verilerin korunması

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın en önemli öncelikleri arasında olup, Kurum bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır. İşbu Politika çerçevesinde Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Kurumun veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Kurum, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

 • KAPSAM

İşbu Politika çalışan adaylarımızın,çalışanların,üyelerin,ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

 • AMAÇ

Bu Politika’nın temel amacı, Kırşehir Sanayi Odası tarafından  hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak,bu işbu Politika çalışan adaylarımızın,çalışanların,üyelerin,ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Devamı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Tüccarlar İş Hanı no:1 Merkez/KIRŞEHİR adresinde yerleşik KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI [“MÜŞTERİ”] ……… arasında akdedilmiştir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası  (işbu sözleşmede bundan böyle kısaca “Gizli Bilgiyi Veren” olarak anılacaktır)

Madde 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu Gizli Bilgi Veren Kurumun(KTSO’nın) Hukuk İşlerinin görülmesi sürecinde Mülkiyeti Kurum müşterilerine , çalışanlarına, üyelerine, personeline,memurlarına ve işveren kuruma ait, her türlü Kağıt doküman ve kuruluş muhasebe kayıtlarını içeren bilgi,belge ve kişisel veriler,yönetim kararları,kuruluş ve personel bilgileri veya elektronik ortamda bulunan her türlü belge,bilgi,veri ve kişisel verilerin gizliliğinin sağlanmasına ilişkin sözleşmedir. Gizlilik sözleşmesi kapsamında Gizli Bilgi Alan tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak Gizli Bilgiyi Veren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya işçiler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin,özel nitelikli verilerin,genel nitelikli verilerin herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişilmesinin, verilmesinin,  sızdırılmasının,önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesi sözleşmesidir.“…..” tarafından sağlanan iş görme  sürecinde gizliliğin sağlanması Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi teşkil etmektedir. Kişisel Veri içeren her türlü doküman ve iletişim “Gizli Bilgi” ve “Özel Bilgi” olarak ifade edilmektedir.

Devamı

BASIN VE YAYIN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

1.Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Basın ve Yayın Faaliyetlerine İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Medrese Mahallesi Atatürk Cad. Tüccarlar İş Hanı, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehir adresinde bulunan Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde;

-KTSO tarafından oda bünyesinde basın ve yayın faaliyetleri kapsamında, ilgili kişiden görsel ve işitsel veriler temin edilecek olup, işbu kişisel veriler;

-KTSO ile basın arasında koordinasyonun sağlanması,

-KTSO faaliyetlerinin basın ve yayın yoluyla duyurulması,

-KTSO’nun sosyal medya hesaplarının takip edilmesi,

-KTSO web sitesine; basına servis edilen haberlerin girilmesi,

-Odayla ilgili veya odanın projeleriyle ilgili tanıtım filmi hazırlanması,

-Basın ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi. Amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak işlenebilecektir.

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası  olarak; İş Sağlığı Ve Güvenliğini sağlamak amacıyla siz çalışanlardan: çalışanımız olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz. Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İşe giriş Periyodik Muayene Formu,İş Yeri Portföy Muayene Kartı,Portföy Muayene Kartı  istenilmektedir.Bu formların içeriğinde “hastalık geçmişi ve kronik hastalıklar bölümü bulunmakla birlikte fiziki muayene sonuçları ve Tıbbi laboratuar sonuçları da mevcuttur.(Yani  nörolojik muayene, psikolojik ,ürogenital, böbrek, kalp, mide rahatsızlığı, deri hastalığı vs gibi hastalıklar sayılmıştır.)Bu sayılan veriler sağlık verisidir.Sağlık verileri ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.6 ya göre özel nitelikli kişisel veridir.Yani normal nitelikli verilere göre daha fazla korunması gerekmektedir.

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇALIŞAN ADAYI

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

 1.Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” çalışan adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Medrese Mahallesi Atatürk Cad. Tüccarlar İş Hanı, 40200 Kırşehir Merkez/Kırşehi

adresinde mukim Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; KTSO tarafından işe alım, işe uygunluk denetimi, yerleştirme, personel temini için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanmasına ilişkin süreçlerde iş başvurularının dikkate alınması, değerlendirilmesi ve bu süreçlerin yürütülmesi süreçleri kapsamında işlenebilecektir.

 İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Devamı

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirketimiz olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://kirsehirtso.org.tr/ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası

Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Şirketimiz olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://kirsehirtso.org.tr/ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları,bina dış cephesi,ziyaretçi bekleme salonu,kat koridorları,sistem odası,toplantı salonu,bina içindeki personeli,hizmet alanında bulunan toplam 9 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel veri, Kanunun5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” fiziksel mekan güvenliğinin temini,iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, “veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini” hukuki sebebin dayanarak otomatik yolla işenebilecektir

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir,

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ  ODASI

İŞ ORTAKLARI-TEDARİKÇİ YETKİLİS/ÇALIŞANI

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

1.Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “İş Ortakları ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No: KIRŞEHİR /TÜRİYE   adresinde mukim Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 • Genel bilgiler ve kullanım amacı

Bu başvuru formu KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI tarafından hazırlanmış olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13üncü maddesi kapsamında “Veri sorumlusuna yapılacak başvuru” için kullanılır.

Başvuru sahibine, talebinin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilir.

 • Başvuru yolu

Başvurunuzu bu formu doldurarak, bu form haricinde dilediğiniz başkaca bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Korumu Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle ve aşağıda yer alan şekillerde gerçekleştirebilirsiniz:

a-Kurumumuzun Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No:1 KIRŞEHİR/TÜRİYE adresine şahsen, posta ya da kargo yoluyla

b-Kurumumuza ait bilgi@kırşehirtso.org.tr e-posta adresine (Bu formun imzalı suretini tarayarak)

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AYDINLATMA METNİ

Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres              : Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No:1 KIRŞEHİR/TÜRİYE

Telefon                       : 0386 213 11 86

E-posta                        : bilgi@kırşehirtso.org.tr

İnternet sitesi   : https://kirsehirtso.org.tr/

Devamı

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 

 1. BÖLÜM 1-GİRİŞ
  • GİRİŞ

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”)  Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın “Kurum” gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KTSO Stratejik Planda belirlenen misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda; Oda  çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik olarak belirlemiştir. Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemler, KTSO tarafından bu doğrultuda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirilir. Kişisel verilerin saklama ve imha süreçlerinde görev alanların unvanları, birimleri ve görev tanımlarına ait dağılım Tanımlar Ek -1 de gösterilmiştir.

1.2 AMAÇ

Kişisel verileri saklama ve imha politikası Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası tarafından işlenen kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik iş ve işlemler konusundaki usulleri ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

1.3 KAPSAM

Kurum çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlere,üyelere, ziyaretçilere, tedarikçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamındadır.

Kurumun sahip olduğu ya da kurum tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.

Devamı

 1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

 İşbu “Toplantı Katılım Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası (“KTSO”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz,Yenice Mah.Atatürk Cad.Tüccarlar İş Hanı Kat:1 No:KIRŞEHİR /TÜRİYE adresinde mukim, KTSO tarafından veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, KTSO nezdinde gerçekleştirilen toplantı kayıtlarının tutulması, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, meclis toplantılarının yapılması,yapılan toplantıların sürekliliğinin sağlanması ve takibi için gerekli çalışmaların yapılması,toplantıya katılım sağlayan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, acil durum yönetim süreçlerinin oluşturulması ve takibi ile gerekli olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi amaçları ile sınırı olarak KTSO tarafından işlenmektedir. KTSO, katılımcıların kişisel verilerini, doğrudan katılımcının kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak  katılımcının alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan formlar aracılığıyla ve sair yollarla veri toplanmakta ve bu veriler işlenmektedir

Devamı

 1. VERİ SORUMLUSUNDAN VERİ SORUMLUSUNA AKTARIM

  Konu               : 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (bundan sonra “6698 sayılı Kanun” olarak anılacaktır) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında veri sorumlularının yapacağı yazılı taahhüt.

  Kişisel verilerin Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlusuna aktarımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden hazırlanacak sözleşmede aşağıdaki hususlara asgari olarak yer verilmesi zorunlu olup, bu sözleşme  hükümleri ile taraflar kişisel verilerin aktarımında kişisel verilerin korunması için gereken yeterli korumayı tesis edeceklerini taahhüt ederler.

  Madde 1- Veri Aktaran Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

  Veri aktaran veri sorumlusu (bundan sonra “veri aktaran” olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiğini ve getireceğini taahhüt eder:

  1. a) Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş ve aktarılmış olacaktır.
  2. b) Veri aktaran; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almalı ve veri alıcısı olan veri sorumlusu (bundan sonra “veri alıcısı” olarak anılacaktır) tarafından da bu tedbirlerin alındığından emin olmalıdır.

Devamı

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86