“Köklü Gelenek, Vizyonlu Gelecek”
1914’ ten BU YANA TÜCCARIN YANINDA
Destek Hattı +90386 213 11 86
English

ATR Dolaşım Belgesi

Ticari Vize Belgelendirme Hizmetleri

Geri Dön

ATR Dolaşım Belgesi

 • Türkiye-AB Gümrük Birliğinde de sanayi ürünlerinin, kaynak kuralları olmaksızın, serbest dolaşımı, eşit koşullarda ticaret yapılabilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanması ile mümkün olacağı için, Türkiye-AB Gümrük Birliği, genel gümrük birliği tanımını aşarak, tarafların birbirlerine uyguladıkları gümrük vergileri ile eş etkili vergilerle, ikili ticaretin önündeki her türlü engeli kaldırmaları ve üçüncü ülkeler kaynaklı ürünlerde ortak bir gümrük vergisi tahsil etmeleri hususlarını içermekle kalmayıp, Topluluğun Ortak Ticaret ve Ortak Rekabet Politikalarının temel unsurlarına uyumu da kapsamaktadır.

  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticarette, malların karşılıklı tavizlerden yararlanmaları ATR dolaşım belgeleri düzenlenmesine bağlıdır. Bu belgeler ihracatçılar tarafından tanzim edilir ve ilgili ticaret-sanayi odaları tarafından onaylanırlar. ATR Dolaşım Belgesi, malların gümrükten çıkışı sırasında ilgili gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde varış gümrüklerine ibraz edilmelidir. Bu sürenin geçirilmesi halinde ATR’ye istinaden herhangi bir gümrük indirimi yapılmamaktadır. Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken ATR belgesinin, bu belgeyle ilgili eşyanın ithalinden önce veya ithali sırasında ibraz edilememesi ve eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve vergi oranları üzerinden vergileri kesin tahsil edilir. Eğer dört aylık itiraz süresi içinde ibraz edilen belge ihracatçı ülke gümrüğü tarafından fiili ihraç sırasında vize edilmiş belge ise yada ibraz edilen belge ihracatçı ülkeden fiili ihraç tarihinden sonra vize edilmişse ancak ‘sonradan verilmiştir’ kaydını taşıyorsa, her iki halde de ithal belgeleri ile ATR belgesinin karşılaştırılması, süresi içinde olması kaydıyla, danışma düzenlenerek gümrük vergisi tutarı mükellefine iade edilir.

  ATR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelere Düzenlenir ?
  Almanya, Finlandiya, Fransa, İsveç, İtalya, Polonya, Belçika, ÇekCumhuriyeti, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Estonya, Danimarka, 0Slovenya, İrlanda, Letonya, İngiltere, Slovakya, Yunanistan, Litvanya, Portekiz, Malta, İspanya, Romanya, Avusturya, Bulgaristan

  EUR-1 Dolaşım Belgesi
  Türkiye´ nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliği´ ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla düzenlenen bir belgedir.
  Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde  ( T ) kısaltması ile işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
  Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünler nelerdir:
  Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.

  Türkiye´nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladığı Ülkeler :

  1.      Romanya Cumhuriyeti ,
  2.      Bulgaristan Cumhuriyeti ,
  3.      İsrail Devleti ,
  4.      Makedonya Cumhuriyeti,
  5.      Hırvatistan Cumhuriyeti,
  6.      Bosna Hersek,
  7.      Filistin Kurtuluş Örgütü,
  8.      Tunus

  EFTA Ülkeleri :

  1        İsviçre Konfederasyonu,
  2        Norveç Krallığı ,
  3        İzlanda Cumhuriyeti ,
  4        Lichtenstein Prensliği,

  EUR.1 Dolaşım Sertifikasının  basım ve dağıtımı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmakta  olup bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.
  Odamızca İhracata konu olan malların Türkiye kaynaklı olduğuna dair kanaat oluşursa belgenin onay işlemi gerçekleştirilmektedir.
  Dolayısıyla , Odamızca gerekli görülmesi durumunda ilgili ihracatçılardan ihracata konu malların Türkiye Menşeli olduğunu kanıtlayıcı ibrazı istenmektedir.
  Düzenlenme Şekli
  EUR.1 Dolaşım Sertifikası başvuru formu ,ihracatçı veya yetkili kanuni temsilcisi tarafından doldurulur.
  İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Sertifikalarını ,bu sertifikaların arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak ve aşağıdaki noktaları dikkate alarak doldururlar:

  a) Sertifikalar Karar´ın düzenlendiği dillerden birinde(Türkçe, İngilizce, Fransızca) ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.
  b) Sertifikalar yazı makinası veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.
  c) Sertifika üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı ,değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzenlemeler eklenmek suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin sertifikayı düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve Gümrük İdaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.
  d) Sertifikada 8. kutuda belirtilen her maddeye bir sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bırakılmaz.
  e) Sertifikalarda kayıtlı eşyaların ,tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins nevi ,nitelik veolarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi gerekir.
  f) Serbest Bölgelerde yerleşik firmalar için 5. kutuya (ihraç ülkesi) yalnızca “TURKEY ” yazınız.
  g) Türk menşeli maddeler, Faydalanan Ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Faydalanan Ülke menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu maddelerin yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemeden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.
  h) EUR1 Dolaşım sertifikası düzenlenmiş bir eşya için ayrımenşe şahadetnamesi düzenlenemez

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimize verdiğimiz hizmetler ile ilgili her türlü bilgi ve dokümana ilgili sayfalardan ulaşabilirsiniz. Lütfen ilgilendiğiniz konu ile ilgili sayfayı ziyaret ediniz.
veya lütfen aşağıdaki hizmet numarası ile irtibata geçiniz.


Destek Hattı
+90386 213 11 86